Portfolio

ShelbyVercelliPhotography_DanielleGraduation_20190504_001.jpg
ShelbyVercelliPhotography_20190622_002.jpg
2604_Websitefinal.jpg
1420_Websitefinal.jpg
2636_Websitefinal.jpg
3312_Websitefinal.jpg
_Websitefinal.jpg
3322_Websitefinal.jpg
ShelbyVercelliPhotography_20190622_001-8.jpg
0915_Websitefinal.jpg
1476_Websitefinal.jpg
2346_Websitefinal.jpg
3110_Websitefinal.jpg
3844_Websitefinal.jpg
4070_Websitefinal.jpg
4383_Websitefinal.jpg
4862_Websitefinal.jpg
5347_Websitefinal.jpg
5831_Websitefinal.jpg
6664_Websitefinal.jpg
7137_Websitefinal.jpg
8039_Websitefinal.jpg
8823_Websitefinal.jpg
8387_Websitefinal.jpg
8234_Websitefinal.jpg
9974_Websitefinal.jpg
4389_Websitefinal.jpg
1378_Websitefinal.jpg
2552_Websitefinal.jpg
5334_Websitefinal.jpg
3261_Websitefinal.jpg
ShelbyVercelliPhotography_GraysonFamily_PRINT20190608_001-3.jpg
0703_Websitefinal.jpg
2822_Websitefinal.jpg
2937_Websitefinal.jpg
ShelbyVercelliPhotography_20190622_001-12.jpg
0457_Websitefinal.jpg
0151_Websitefinal.jpg
3539_Websitefinal.jpg
1670_Websitefinal.jpg
3948_Websitefinal.jpg
4150_Websitefinal.jpg
2975_Websitefinal.jpg
5641_Websitefinal.jpg
4709_Websitefinal.jpg
4820_Websitefinal.jpg
7931_Websitefinal.jpg
6408_Websitefinal.jpg
8278_Websitefinal.jpg
8729_Websitefinal.jpg
8167_Websitefinal.jpg
ShelbyVercelliPhotography_20190622_001-9.jpg
0391_Websitefinal.jpg
8048_Websitefinal.jpg
2870_Websitefinal.jpg
1420_Websitefinal.jpg
1736_Websitefinal.jpg
3379_Websitefinal.jpg
1315_Websitefinal.jpg
2763_Websitefinal.jpg
3710_Websitefinal.jpg
3991_Websitefinal.jpg
4192_Websitefinal.jpg
4333_Websitefinal.jpg
3387_Websitefinal.jpg
4410_Websitefinal.jpg
4524_Websitefinal.jpg
4817_Websitefinal.jpg
5578_Websitefinal.jpg
6260_Websitefinal.jpg
6369_Websitefinal.jpg
6797_Websitefinal.jpg
8410_Websitefinal.jpg
9390_Websitefinal.jpg
7496_Websitefinal.jpg
4263_Websitefinal.jpg
9883_Websitefinal.jpg